Menu
Data mění dynamiku řízení nemocnice Nymburk
Share article:
Back to Reference page

Městská nemocnice Nymburk

Data mění dynamiku řízení nemocnice Nymburk

Vyzbrojili jsme vedení a lékaře nástroji a dovednostmi, jak využít data k rozhodování a efektivnějšímu řízení. Nemocnice zahájila svoji cestu za moderně řízeným a vyhledávaným poskytovatelem zdravotní péče v regionu.

Situace

Ambiciózní vize nemocnice: Stát se vyhledávaným poskytovatelem zdravotní péče v regionu

S touto vizí převzala ředitelka nemocnice Nela Gvoždiaková svoji funkci. Měla v plánu dosáhnout několika klíčových cílů: vytvořit lepší zkušenost pro pacienty a zajistit příznivější pracovní podmínky pro lékaře a zaměstnance. Rovněž chtěla zvýšit možnosti nemocnice investovat do svého rozvoje bez nutnosti dotací od zřizovatele.

Spolu se svým týmem viděla příležitost v práci s daty, která poskytnou dostatečně detailní informace o tom, jak které části nemocnice fungují a pomohou s rozhodnutími, co udělat aby odstranili problémy a využili rezervy. Věřila, že dokáže naplnit svoji vizi i v prostředí veřejné zdravotní instituce.

Nela Gvoždiaková a její tým viděli potenciál ve využití dat k získání podrobných informací o fungování různých částí nemocnice. Byla přesvědčena, že tyto informace jim umožní identifikovat a řešit problémy a optimalizovat výkon. I přes výzvy spojené s veřejným zdravotnictvím věřila, že může realizovat svou vizi.


Pro efektivní řízení a rozhodování potřebovala nemocnice podstatně detailnější a aktuálnější informace, než jí poskytovaly její stávající systémy

Vedení sice mělo přehled o ekonomice nemocnice jako celku a o ekonomice jednotlivých oddělení, ale tady jejich přehled končil. Pro potřeby efektivního řízení potřebovali sledovat konkrétní náklady vynaložené na poskytnutou péči.

Například jak se skládají náklady na kompletní odbavení pacienta s provedenou operací kýly. Jak se do nákladů promítne plat operatéra, čas operačního sálu, spotřeba materiálu a léčiv, pooperační péče na lůžku atd.

Systémy, které nemocnice provozuje a které typicky vidíme v lékařském prostředí  – Nemocniční informační systém Medicalc, účetní systém Pohoda a skladový systém SoPHIS – však pro poskytování takové míry detailu nejsou navrženy.

Volba řešení

“Krabicový” manažerský informační systém? Drahý a neřeší hlavní problém

V nemocnici zvažovali nákup jednoho z dostupných informačních systémů. Avšak žádný nabízený systém nepodporuje flexibilní rozklad nákladů ani možnost uživatelsky upravovat sledované metriky (dimenze). Během implementace se tato nastavení definují pevně, a veškeré budoucí změny jsou komplikované a vyžadují zásah dodavatele. Navíc, takové řešení by od nemocnice vyžadovalo okamžitě splatnou investici v řádu milionů Kč a nepřineslo by podstatně podrobnější data. V důsledku těchto faktorů od myšlenky na nákup rychle upustili.

BI (Business Intelligence) reportovací systém!
Je cenově výhodný, maximálně flexibilní a užitek přináší rychle

Management tíhnul k Business Intelligence řešení, které na rozdíl od “krabicového systému” umožňuje směřovat investice tam, kde se dá čekat nejlepší návratnost. Potřebovali partnera, který ho dovede zrealizovat v napjatém termínu i rozpočtu. Navíc nemocnice chtěla, aby nebyla odkázána jen na externího dodavatele a aby byli schopni řešení obsluhovat a rozvíjet sami vlastními silami.

S týmem Colours of Data jsme dokázali vyhovět a připravili koncept spolupráce na míru. Ten obsahoval několik etap:

  • Pilotní projekt (technické řešení a vizualizace makroekonomických dat)
  • Design a vývoj datového modelu + příprava dashboardů
  • Adopce systému nemocnicí a podpora rozvoje vnitřního analytického týmu

 

Realizace řešení

Pilotní projekt: Jak co nejvíce využít stávající infrastrukturu

Cílem bylo připravit technické řešení a dojít k vizualizaci makroekonomických dat. Navržená architektura je optimalizována tak, aby co nejvíce využila existující infrastruktury. Nad současnými nemocničními systémy jsme vytvořili datamart s podporou databáze Oracle. Tento datamart každou noc automaticky shromaždí a zpracuje data ze všech tří systémů. K vizualizaci těchto dat pak používáme nástroj Tableau.

Vizualizace makroekonomických dat sice ještě nebyl konečný cíl, ale již tento krok přinesl managementu možnost velmi komfortně a rychle získat důkladnou představu o situaci jednotlivých oddělení, pohodlnou možnost porovnání meziročních výsledků a podobně.
Mohli opustit pracně získávané excelové tabulky, jejichž informace okamžitě zastarávaly a získali interaktivní grafy v Tableau, které se automaticky aktualizují a prezentují parametry jasně.

Pilotní projekt trval 3 měsíce (20md). Potvrdil, proveditelnost celého projektu a to, že lze dosáhnout cílů, které si nemocnice dala.

Klíčový krok: Design a vývoj datového modelu nemocnice.

Propojení údajů o poskytnuté péči s daty o ekonomické bilanci je klíčem k efektivnímu řízení a informovanému rozhodování managementu.

Na základě konzultací s managementem jsme vyvinuli datový model, který zahrnuje všechny kritické kategorie (metriky a dimenze), které management potřebuje sledovat. A poté je schopen je prezentovat v optimální míře detailu (granularitě). Čili ani příliš obecný (což skryje důležité detaily) a ani příliš detailní (což může způsobit dezinterpretaci a přetížení informacemi). Zpracovaná data je pak možné vhodně a interaktivně vizualizovat podle aktuální potřeby.

Vizualizační vrstva: Dashboardy pro každého člena managementu a primáře jednotlivých oddělení

Připravili jsme první sadu dashboardů, aby každý člen managementu (ředitelka, finanční ředitel, IT ředitel, šéf nákupu, ředitel léčebné péče) mohl sledovat svůj úsek a získávat informace pro své rozhodování. Již v této fázi jsme zapojili nově sestavený vnitřní analytický tým nemocnice, aby začal získávat zkušenosti.

K tomu poznamenává Ing. Zdeněk Kuchař, náměstek úseku ICT a ÚZP:

"Díky odborným konzultačním a implementačním službám Colours of Data jsme nyní schopni lépe pracovat s daty, která naše nemocnice generuje, a lépe je využívat ke zlepšení naší péče a výkonů.  Automatizace transformací dat v datovém skladě nám také ušetřila spoustu času a snížila riziko lidských chyb. BI dashboardy v nástroji Tableau nám umožnily vizualizovat složité zdravotnické informace a klíčové ukazatele. Díky tomu jsme schopni rychle identifikovat trendy, odhalovat oblasti, které vyžadují zlepšení, a přijímat informovaná rozhodnutí v souladu s nejnovějšími skutečnostmi.

Další rozvoj datového modelu i dashboardů je v rukou zaměstnanců nemocnice s podporou Colours of Data

Požadavky a prostředí se neustále mění, je potřeba model soustavně přizpůsobovat a optimalizovat. A kvůli tomu si nemocnice přála svůj vlastní interní analytický tým.

Pomohli jsme tento tým sestavit a vyškolit. Průběžně ho podporujeme, budujeme jeho expertýzu. Jsme po ruce pro náročnější úlohy.
Tým jsme rovněž vyškolili v podpoře toho, aby uživatelé systém přijali a užívali. U členů vedení to problém není. Důležité je, aby s ním pracovali lékaři.

 

Výsledek

Data: Klíč ke kvalitní péči i finanční stabilitě

Systém se stal důležitou součástí řízení nemocnice a od začátku pomáhá najít rezervy a zlepšovat hospodaření.
Vedení má neustálý přehled o všech kritických parametrech. Například náklady a výnosy podle DRG skupin, náklady na ošetřovací den, efektivita lůžek, náklady podle druhů péče (konzervativní, akutní, elektivní), náklady na bod atd.

Díky datům rychle rozpoznají jakoukoliv nesrovnalost. Rozpoznají, kde fungují efektivně a kde je nutné zasáhnout, řídit procesy a snižovat ztráty. Data nejenže odhalí existenci problému, ale také jeho příčinu. Umožní jim sledovat dopady jednotlivých rozhodnutí.
S využitím dat a na základě jejich analýzy nemocnice optimalizuje své provozní postupy. Tím se jí daří efektivněji alokovat zdroje, lépe rozdělovat péči a služby, a tak předcházet přetížení jednotlivých oddělení či lékařů. Výsledkem je schopnost poskytnout více péče na vyšší úrovni kvality.

Nemocnice začala paralelně pracovat na zlepšení prostředí pro pacienty. Již od dokončení implementace systému je zřejmé, že systém pomůže realizovat vizi a nemocnice k tomu bude bude mít prostředky.

Co o spolupráci řekli?
Nela Kvačková
Jednatelka

Projekt s Colours of Data začal fungovat nedávno, ale už teď nám je jasné, že přinese výsledky, díky nimž budeme schopni rozvíjet a modernizovat naší nemocnici z vlastních prostředků a poskytovat tak rychlou, kvalitní a spolehlivou péči lidem v našem regionu i mimo něj.

Related articles

Supporting Ukraine

Supporting
Ukraine